Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Organisator: Stichting Marathon Brabant hierna te noemen Marathon Brabant.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Marathon Brabant toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;
 • Overeenkomst: is de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan de Marathon Brabant.

Het bestuur van Marathon Brabant stelt het wedstrijdreglement vast van het evenement. De Deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

Stichting Marathon Brabant is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant nr: 41105975.

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door Marathon Brabant vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement).
 2. De Deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
 3. De deelname aan het evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk.
 4. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
 5. Het is de Deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Marathon Brabant over te dragen aan een derde.
 6. De inschrijving sluit op wedstrijdzondag een half uur voor de start van het gekozen wedstrijdonderdeel.
 7. Wijziging van de afstand is mogelijk. Bij inschrijving vóór de gestelde voorinschrijving datum kan de Deelnemer zelf een lagere afstand kiezen via de link in de bevestigingsmail. Bij na-inschrijving of wijziging naar een hogere afstand kan dat alleen door een e-mail te sturen naar het Inschrijfbureau.
 8. Bij wijziging naar een kortere afstand wordt het te veel betaalde inschrijfgeld niet terugbetaald. Bij wijziging naar een langere afstand dient het verschil in inschrijfgeld bij te worden betaald.
 9. De inschrijving is na betaling door de Deelnemer definitief. Er is geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. Wel is het mogelijk om de inschrijving een jaar door te schuiven. Dit kan uitsluitend indien de afmelding gemeld wordt bij het inschrijfbureau.
 10. Indien een Deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud Maraton Brabant zich het recht voor deze Deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.
 11. Marathon Brabant kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen. Een besluit van Marathon Brabant om het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen doet geen recht op vergoeding ontstaan van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Marathon Brabant voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Marathon Brabant tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Marathon Brabant ter zake van de schade uitkeert.
 3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
 5. De Deelnemer vrijwaart Marathon Brabant voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Marathon Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door  Marathon Brabant ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door  Marathon Brabant bewaakt worden.
 7. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 4. Foto's, video en audiovisueel materiaal

De rechten en plichten van alle partijen met betrekking tot dit artikel staan beschreven in ons Privacy Statement, zie: https://www.marathonbrabant.nl/privacy-statement

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door Marathon Brabant opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Marathon Brabant tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 2. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Marathon Brabant of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna  Marathon Brabant dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 3. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan Marathon Brabant tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6. Verkeersreglement

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
Achter de laatste loper rijdt politie, een bezemwagen en/of een materiaalwagen. Na de politie en de bezem/materiaalwagen worden de verkeersmaatregelen opgeheven

Artikel 7. Geschillenregeling

Geschillen tussen Marathon Brabant en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 8. Wedstrijdreglement

Op de deelname door de Deelnemer aan het evenement is van toepassing het wedstrijdreglement Marathon Brabant dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9. Geldigheid bepalingen

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.