Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Marathon Brabant toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement;

overeenkomst: is de inschrijving strekkend tot deelname van de deelnemer aan de Marathon Brabant;

organisator: Stichting Marathon Brabant hierna te noemen Marathon Brabant.

Het bestuur van de Stichting stelt het wedstrijdreglement van de Marathon Brabant vast. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

De Stichting is ingeschreven in het Stichtingsregister van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant nr: 41105975.

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Marathon Brabant vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt (zie wedstrijdreglement).
 2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen.
 4. Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Marathon Brabant over te dragen aan een derde.
 5. De voor inschrijving via internet sluit 14 dagen voor de wedstrijddatum. Hierna inschrijven is via de website ook nog mogelijk tot en met wedstrijdzondag tot 1 uur voor de gekozen afstand. 
 6. Bij afmelding vóór de sluiting van de voorinschrijving datum wordt het inschrijfgeld terugbetaald minus € 2,50 administratiekosten. Wijziging van de afstand vóór de gestelde voorinschrijving datum is mogelijk. Echter met dien verstande dat het teveel betaalde inschrijfgeld bij wijziging van een lange afstand naar een korte afstand niet wordt terugbetaald.
 7. Na het sluiten van de voorinschrijving datum hebben deelnemers die vóór hebben ingeschreven en  alsnog afzien van deelname geen recht meer op teruggave van het inschrijfgeld.”
 8. Afmeldingen en/of wijzigingen van inschrijvingen dienen aan de organisatie kenbaar gemaakt te worden via  het e-mail adres inschrijfbureau@marathonbrabant.nl.
 9. Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoud de organisatie zich het recht voor deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.
 10. Marathon Brabant kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen. Een besluit van Marathon Brabant om het evenement geen doorgang te laten vinden of te stoppen doet geen recht op vergoeding ontstaan van de door de deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Marathon Brabant voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Marathon Brabant tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Marathon Brabant ter zake van de schade uitkeert.
 3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement.
 4. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement.
 5. De deelnemer vrijwaart de Marathon Brabant voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 6. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. De Marathon Brabant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemer. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Marathon Brabant ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de Marathon Brabant bewaakt worden.
 7. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.

Artikel 4 Portretrecht

De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Marathon Brabant voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Marathon Brabant opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Marathon Brabant tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer.
 2. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Marathon Brabant of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Marathon Brabant dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten.
 3. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Marathon Brabant tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten. Bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Artikel 6. Verkeersreglement

De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.
Achter de laatste loper rijdt politie, een bezemwagen en/of een materiaalwagen. Na de politie en de bezem/materiaalwagen worden de verkeersmaatregelen opgeheven

Artikel 7. Geschillenregeling

Geschillen tussen de Marathon Brabant en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.