Wedstrijdreglement

1. Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in dit wedstrijdreglement wordt afgeweken.

2. Organisatie
De Marathon Brabant wordt georganiseerd door het bestuur van de Stichting Marathon Brabant. Het bestuur van de Stichting stelt het wedstrijdreglement van de Marathon Brabant vast. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

3. Prijzen 
Elke deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Met uitzondering van de 5 km en Familieloop zijn voor de eerte 3 finishers m/v  per afstand prijzen beschikbaar. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

 4. Indeling in categorieën (geslacht/leeftijd)
De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van de Marathon Brabant. De navolgende categorieën worden onderscheiden:
Familieloop: iedereen vanaf 0 tot 99 jaar
5 km prestatieloop: iedereen vanaf 12 jaar, kent geen leeftijdscategorieën;
10 km wedstrijdloop: 
senior mannen/vrouwen vanaf 14 jaar t/m 34 jaar;
masters 1 mannen/vrouwen vanaf 35 jaar t/m 44 jaar;
masters 2 mannen/vrouwen vanaf 45 jaar t/m 54 jaar;
masters 3 mannen/vrouwen vanaf 55 jaar t/m 64 jaar;
masters 4 mannen/vrouwen vanaf 65 jaar en ouder;
halve marathon:
senior mannen/vrouwen vanaf 16 jaar t/m 34 jaar; voor de masters indeling zie onder 10 km wedstrijdloop;
hele marathon:
senior mannen/vrouwen vanaf 18 jaar t/m 34 jaar; voor de masters indeling zie onder 10 km wedstrijdloop.

Voor de bepaling van de leeftijdscategorie geldt de dag, waarop de atleet de aangegeven leeftijd bereikt.
Voor jeugdige lopers verwijzen wij u naar de adviezen van de Atletiek Unie.  Stichting Marathon Brabant raadt u dringend aan om de adviezen van de Atletiek Unie te volgen.
Masters kunnen kenbaar maken dat zij in een jongere categorie willen deelnemen. Deelname is slechts mogelijk in één categorie. 
De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is.

5. Vaststelling uitslag
De organisator stelt de uitslag vast op basis van bruto tijden en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden.
Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisator worden teruggeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

De nummers 1, 2 en 3 mannen en vrouwen op de 10 km, hele en halve marathon worden in deze volgorde geklasseerd en gehuldigd. Daarnaast wordt op deze afstanden een klassement opgemaakt in de categorieën mannen en vrouwen senioren, masters mannen en vrouwen 35+ 45+ 55+ en 65+. Hiervoor zijn geen prijzen beschikbaar.

De 5 km is een prestatieloop en kent geen klassement in categorieën, wel wordt een klassement mannen en vrouwen met tijdregistratie opgemaakt.
De familieloop is een recreatieve loop en kent alleen de categorieën M/V. Er wordt geen uitslag met tijdregistratie opgemaakt.

6. Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie.
Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

7. Startpositie
De feitelijke toewijzing van een startvak aan een deelnemer geschiedt door de organisator.

8. Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisator één startnummer. De deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van veiligheidsspelden. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer, en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.

►Startnummer zichtbaar op de borst dragen, bevestigd met  vier spelden;
►startnummer niet bedekken met jas,banden, drinkfles, apparatuur etc;
►de chip niet verwijderen, buigen, knippen, vouwen of bewerken.                   

9. Tijdregistratie
De organisator stelt de tussentijden en finishtijd van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdregistratie geschiedt door middel van de Racetimer chip. Dit is een tijdsregistratiechip die in het startnummer is bevestigd.
Om de tijdregistratie goed te laten werken is het belangrijk dat het startnummer goed gebruikt wordt:  

10. Tijdslimiet
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer zijn tijdslimieten van toepassing. Voor de marathon geldt een limiet van 5 uur na de start en voor de halve marathon 3 uur. De finish voor de hele en halve marathon sluit om 15:45 uur. De deelnemer die zich op een van de genoemde tijdstippen niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de organisator uit het evenement gehaald.

11. Begeleiding op het parcours
Het zich laten begeleiden door in welke vorm dan  ook en onverschillig met welk doel, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de organisator is verkregen. Uitsluitend wedstrijdleiders en scheidrechters zijn bevoegd om overtredingen te constateren. Bij geconstateerde en gemelde overtredingen zal een tijdstraf van 1 minuut worden opgelegd bij de finishtijd.

12. Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of algemene voorwaarden of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

13. Instructies
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken tot de organisatie behoren.
Coördinatoren en medewerkers c.q. vrijwilligers worden aangewezen door het Stichtingsbestuur

14. Overige bepalingen:

  1. Het is de deelnemer verboden om op een andere plaats dan een door de organisator ingerichte verzorgingspost van iemand verzorging (drinken, eten, spons, enzovoort) aan te nemen.

  2. Het meenemen van (huis)dieren, kinderwagens, spandoeken enzovoort is niet toegestaan.

  3. Overal waar in dit reglement sprake is van deelnemer, wordt ook deelneemster bedoeld.

  4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist het Stichtingsbestuur.